Get Adobe Flash player
Spis treści
Projekty Unijne
ARCHIWUM - - PROJEKTY UNIJNE
Wszystkie strony

PROJEKTY UNIJNE

Kapital ludzki

UE_EFS

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Projekt objął wsparciem 253 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:

ogółem liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

Zajęcia w czytaniu pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją

Zajęcia dla dzieci
z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

Zajęcia socjoterapeutyczne
i psychoedukacyjne  dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

Zajęcia rozwijające zainteresowania szczególnie uzdolnionych dzieci w naukach matematyczno-przyrodniczych

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

253


38

34

-

-

196

184

19

14

43

31

-

-

ARCHIWUM - PROJEKTY UNIJNE - kliknij

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik do Zarządzenia NrVI/849.2013 Prezydenta Miasta rzeszowa z dnia 10 stycznia 2013 r.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I –III
rzeszowskich szkół podstawowych”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej (pobierz) - kliknij


Rok szkolny 2012/2013

Kolejny etap projektuIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
rzeszowskich szkół podstawowych".

 • We wrześniu 2012 r. została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających do klas I oraz zostały zebrane informacje o potrzebie kontynuacji wsparcia dla uczniów, którzy brali udział w projekcie w roku poprzednim.
  Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły. Dokonano rekrutacja zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.


 • 10 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu. Najważniejsze z nich dotyczą:

1)      w § 2 ust. 5 dopisano:
„Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć jedynie w okresie ferii zimowych wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły."

2)      w § 2 ust. 6 dopisano:
„Czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu, wymienionych
w ust. 1 pkt 1, 3 i pkt 6 wynosi 45 minut, natomiast w pkt 4 i 5 wynosi
60 minut."
( wyjaśnienie: zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne - 60 minut, natomiast pozostałe zajęcia  45 minut.
)

3)      w § 3 ust. 6 dopisano:
„Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie".


 • W dniu 6 lutego 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 • W dniu 25 lutego 2013 roku rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny etap projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych".

W ramach projektu nasi uczniowie otrzymają następujące formy wsparcia:


a)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

c)  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji  społecznej,

d)  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,


Zajęcia realizują   firmy,  które wygrały  przetarg:

1. Fundacja na rzecz pomocy społecznej "PROMYK" ul. Św. Marcina 77 a
35-330 Rzeszów
Część I  - "zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją",

Część III - "zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy"

2. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków
Część IV "zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej",

Część V "zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy".


Wzór usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach - kliknij!
Człowiek - najlepsza inwestycja

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 051,47 PLN
Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 30.07.2013 r.

Opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I ─ III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Projekt obejmuje:

 1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:

a)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)      gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

d)     zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

e)     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

f)       zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

 

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

 1. Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania.
 2. Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.
 3. Rozwijania umiejętności radzenia sobie z uczuciami i stresem oraz asertywności.
 4. Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała.
 5. Zniwelowania lub/i wyeliminowania wad wymowy uczniów.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2011

 

W dniu 28 lipca Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 21 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Rzeszów.

We wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.

Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 24 szkół podstawowych.

Zarządzeniem Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

28 października zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych.

W listopadzie została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.

30 listopada został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zajęć dodatkowych. Wyłoniono firmę NZOZ PODKARPACKIE Centrum Logopedyczne ,,GADUŁA” S.C. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu podstawowych umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz firmę Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK” do przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.

23 grudnia został ogłoszony przetarg na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu.

ROK 2012

27 stycznia ponownie został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne, Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej i Część III Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu. W marcu została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.

W terminie do 17 kwietnia dostarczono do 24 szkół podstawowych objętych projektem ww. sprzęt i oprogramowanie.

18 kwietnia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

25 kwietnia został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

W terminie do 1 czerwca dostarczono do szkół podstawowych objętych projektem pomoce dydaktyczne – Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

15 czerwca zostały zakończone zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne realizowane w ramach projektu.

Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. projekt pn.: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.

W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie ww. pomocy dydaktycznych.

Zarządzeniem Nr VI/762/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W terminie do końca października w szkołach podstawowych została przeprowadzona diagnoza oraz rekrutacja uczniów na zajęcia do projektu. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektorów każdej z 24 szkół podstawowych. Ww. zespół odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Do Biura Projektu zostały również przekazane listy podstawowe oraz listy rezerwowe uczestników projektu.

Aktualnie w Biurze Projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.

 

  

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I - III rzeszowskich szkół podstawowych

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Szkole Podstawowej nr 27
im. I.J Paderewskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie
w ramach projektu pn.  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  rzeszowskich szkół podstawowych”.

W listopadzie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów zgodnie
z „ Regulaminem uczestnictwa w projekcie”. Rodzice będą zobowiązani
do złożenia w szkole „Deklaracji uczestnictwa w projekciei „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

W Szkole Podstawowej Nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6
w Rzeszowie w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  w tym zagrożonych dysleksją.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy.
 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” – zwany w dalszej części „regulaminem” określa warunki uczestnictwa w projekcie uczniów i uczennic klas I – III rzeszowskich szkół podstawowych.
2. Ilekrod w regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”,
b) Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów,
c) Uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych będących przedmiotem projektu,
d) PO KL – rozumie się przez to Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
e) EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
f) Rodzicu – rozumie się przez to również prawnego opiekuna uczestnika.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
4. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Rzeszów.
5. Biuro Projektu mieści się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.
6. Projekt zakłada realizację zajęd w 24 szkół podstawowych w Rzeszowie, takich jak: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2¸ Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 25, Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Zespole Szkół Nr 6.
7. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012 roku.
§ 2.
Zakres realizacji projektu
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
5) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
2. Uczestnicy mogą wziąd udział w jednym z wymienionych wyżej typie zajęd dodatkowych. Wyjątek stanowią uczniowie z wadą postawy, zakwalifikowani do zajęd korekcyjnych, którzy dodatkowo mogą uczestniczyd jeszcze w jednym typie zajęd.
3. Zajęcia będą się odbywad w grupach w godzinach pracy szkół objętych projektem, nie wcześniej niż o godz. 7:00 i nie później niż o godzinie 17:00, od poniedziałku do piątku.
4. Zajęcia logopedyczne będą odbywad się w grupach lub indywidualnie.
5. Zajęcia nie będą realizowane w dni wolne od zajęd w szkole, w tym w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Czas trwania zajęd realizowanych w ramach projektu wynosi 45 minut.
§ 3.
Cele projektu
1. Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
2. Cele szczegółowe projektu to:
1) poprawienie umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,
2) poprawienie sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijanie zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
3) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, stresem oraz asertywności,
4) zwiększenie aktywności ruchowej oraz wyrobienie nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,
5) zniwelowanie lub (i) wyeliminowanie wad wymowy uczniów.
§ 4.
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników do projektu
1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona została przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działao ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie na podstawie diagnozy przeprowadzonej osobno dla każdej szkoły w klasach I – III w 2010 roku.
2. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie na początku pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012 po przeprowadzeniu diagnozy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz uzyskaniu od dyrektorów szkół podstawowych informacji, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.
3. Uczestnikiem projektu może zostad uczeo/uczennica:
1) u których zdiagnozowano trudności w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożenie dysleksją), w zdobywaniu umiejętności matematycznych, problemy logopedyczne, wady postawy, problemy w komunikowaniu społecznym,
2) szczególnie uzdolnieni w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
3) posiadający status ucznia/uczennicy danej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie.
4. Uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.
5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na dany rodzaj zajęd decydowad będzie dyrektor szkoły oraz powołany przez niego zespół nauczycieli.
6. Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakooczona sporządzeniem protokołu rekrutacji oraz utworzeniem listy podstawowej i rezerwowej uczestników projektu. Za przygotowanie i przekazanie tych dokumentów do Biura Projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy szkół.
7. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu będą:
1) diagnoza uczniów przeprowadzona przez zespół nauczycieli w każdej szkole podstawowej objętej projektem,
2) pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica ucznia, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
3) oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica ucznia, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Jedna deklaracja uczestnictwa w projekcie służy do zgłoszenia ucznia wyłącznie na jeden rodzaj zajęd.
9. Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.
§ 5.
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek systematycznie uczestniczyd w całym programie przewidzianych zajęd.
2. Warunkiem zakooczenia uczestnictwa w projekcie jest obecnośd na co najmniej 80 % zajęd.
3. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga pisemnego zawiadomienia o przyczynach nieobecności zgłoszonego przez rodzica uczestnika projektu. Usprawiedliwienie takie powinno byd dostarczone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaistnienia nieobecności, do sekretariatu szkoły podstawowej lub do osoby prowadzącej zajęcia w danej szkole.
4. Przekroczenie limitu 20 % nieobecności bez podania uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
§ 6.
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnej rezygnacji podpisanej przez rodzica.
2. Uczestnik projektu może zostad skreślony z listy podstawowej w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców,
b) rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
c) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20 % zajęd.
3. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nieuzyskania zgody rodzica na uczestnictwo
ucznia w projekcie, proponuje się z listy rezerwowej uczestnictwo następnemu(-ej) uczniowi/uczennicy w kolejności, aż do skutku.
4. Uczeo/uczennica z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowany(-a) do projektu, jeżeli liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęd, o których mowa w § 2 ust 1 nie będzie mniejsza niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012.
7.
Postanowienia koocowe
1. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, szkołach biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeo niniejszego regulaminu należy przekazywad do Koordynatora Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” na rok szkolny 2011/2012
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama