Get Adobe Flash player
Spis treści
Projekty Unijne
ARCHIWUM - - PROJEKTY UNIJNE
Wszystkie strony

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik do Zarządzenia NrVI/849.2013 Prezydenta Miasta rzeszowa z dnia 10 stycznia 2013 r.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I –III
rzeszowskich szkół podstawowych”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej (pobierz) - kliknij


Rok szkolny 2012/2013

Kolejny etap projektuIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
rzeszowskich szkół podstawowych".

 • We wrześniu 2012 r. została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających do klas I oraz zostały zebrane informacje o potrzebie kontynuacji wsparcia dla uczniów, którzy brali udział w projekcie w roku poprzednim.
  Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły. Dokonano rekrutacja zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.


 • 10 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu. Najważniejsze z nich dotyczą:

1)      w § 2 ust. 5 dopisano:
„Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć jedynie w okresie ferii zimowych wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły."

2)      w § 2 ust. 6 dopisano:
„Czas trwania zajęć realizowanych w ramach projektu, wymienionych
w ust. 1 pkt 1, 3 i pkt 6 wynosi 45 minut, natomiast w pkt 4 i 5 wynosi
60 minut."
( wyjaśnienie: zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne 
i psychoedukacyjne - 60 minut, natomiast pozostałe zajęcia  45 minut.
)

3)      w § 3 ust. 6 dopisano:
„Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie".


 • W dniu 6 lutego 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 • W dniu 25 lutego 2013 roku rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny etap projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych".

W ramach projektu nasi uczniowie otrzymają następujące formy wsparcia:


a)  zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

c)  zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji  społecznej,

d)  zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,


Zajęcia realizują   firmy,  które wygrały  przetarg:

1. Fundacja na rzecz pomocy społecznej "PROMYK" ul. Św. Marcina 77 a
35-330 Rzeszów
Część I  - "zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją",

Część III - "zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy"

2. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków
Część IV "zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej",

Część V "zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy".


Wzór usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach - kliknij!
Człowiek - najlepsza inwestycja

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 051,47 PLN
Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 30.07.2013 r.

Opis projektu:

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I ─ III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

 

Projekt obejmuje:

 1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:

a)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,

b)     zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c)      gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

d)     zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

e)     zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

f)       zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

 

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

 1. Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania.
 2. Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.
 3. Rozwijania umiejętności radzenia sobie z uczuciami i stresem oraz asertywności.
 4. Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała.
 5. Zniwelowania lub/i wyeliminowania wad wymowy uczniów.

 

Stan realizacji projektu:

ROK 2011

 

W dniu 28 lipca Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 21 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Rzeszów.

We wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.

Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 24 szkół podstawowych.

Zarządzeniem Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

28 października zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych.

W listopadzie została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.

30 listopada został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zajęć dodatkowych. Wyłoniono firmę NZOZ PODKARPACKIE Centrum Logopedyczne ,,GADUŁA” S.C. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu podstawowych umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz firmę Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK” do przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.

23 grudnia został ogłoszony przetarg na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu.

ROK 2012

27 stycznia ponownie został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne, Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej i Część III Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu. W marcu została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.

W terminie do 17 kwietnia dostarczono do 24 szkół podstawowych objętych projektem ww. sprzęt i oprogramowanie.

18 kwietnia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

25 kwietnia został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.

W terminie do 1 czerwca dostarczono do szkół podstawowych objętych projektem pomoce dydaktyczne – Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.

15 czerwca zostały zakończone zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne realizowane w ramach projektu.

Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. projekt pn.: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.

W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie ww. pomocy dydaktycznych.

Zarządzeniem Nr VI/762/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.

W terminie do końca października w szkołach podstawowych została przeprowadzona diagnoza oraz rekrutacja uczniów na zajęcia do projektu. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektorów każdej z 24 szkół podstawowych. Ww. zespół odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Do Biura Projektu zostały również przekazane listy podstawowe oraz listy rezerwowe uczestników projektu.

Aktualnie w Biurze Projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.

 

  

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I - III rzeszowskich szkół podstawowych

 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Szkole Podstawowej nr 27
im. I.J Paderewskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie
w ramach projektu pn.  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III  rzeszowskich szkół podstawowych”.

W listopadzie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów zgodnie
z „ Regulaminem uczestnictwa w projekcie”. Rodzice będą zobowiązani
do złożenia w szkole „Deklaracji uczestnictwa w projekciei „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

W Szkole Podstawowej Nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6
w Rzeszowie w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  w tym zagrożonych dysleksją.
 2. Zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy.
 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” – zwany w dalszej części „regulaminem” określa warunki uczestnictwa w projekcie uczniów i uczennic klas I – III rzeszowskich szkół podstawowych.
2. Ilekrod w regulaminie jest mowa o:
a) Projekcie – rozumie się przez to projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych”,
b) Uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów,
c) Uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę klasy I, II, III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów, korzystających ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych będących przedmiotem projektu,
d) PO KL – rozumie się przez to Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
e) EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
f) Rodzicu – rozumie się przez to również prawnego opiekuna uczestnika.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
4. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Rzeszów.
5. Biuro Projektu mieści się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.
6. Projekt zakłada realizację zajęd w 24 szkół podstawowych w Rzeszowie, takich jak: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 8, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2¸ Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 25, Szkoła Podstawowa Nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Zespole Szkół Nr 6.
7. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012 roku.
§ 2.
Zakres realizacji projektu
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
4) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
5) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
2. Uczestnicy mogą wziąd udział w jednym z wymienionych wyżej typie zajęd dodatkowych. Wyjątek stanowią uczniowie z wadą postawy, zakwalifikowani do zajęd korekcyjnych, którzy dodatkowo mogą uczestniczyd jeszcze w jednym typie zajęd.
3. Zajęcia będą się odbywad w grupach w godzinach pracy szkół objętych projektem, nie wcześniej niż o godz. 7:00 i nie później niż o godzinie 17:00, od poniedziałku do piątku.
4. Zajęcia logopedyczne będą odbywad się w grupach lub indywidualnie.
5. Zajęcia nie będą realizowane w dni wolne od zajęd w szkole, w tym w dni ustawowo wolne od pracy.
6. Czas trwania zajęd realizowanych w ramach projektu wynosi 45 minut.
§ 3.
Cele projektu
1. Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
2. Cele szczegółowe projektu to:
1) poprawienie umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,
2) poprawienie sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijanie zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
3) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciami, stresem oraz asertywności,
4) zwiększenie aktywności ruchowej oraz wyrobienie nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,
5) zniwelowanie lub (i) wyeliminowanie wad wymowy uczniów.
§ 4.
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników do projektu
1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona została przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działao ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie na podstawie diagnozy przeprowadzonej osobno dla każdej szkoły w klasach I – III w 2010 roku.
2. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie na początku pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012 po przeprowadzeniu diagnozy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz uzyskaniu od dyrektorów szkół podstawowych informacji, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.
3. Uczestnikiem projektu może zostad uczeo/uczennica:
1) u których zdiagnozowano trudności w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożenie dysleksją), w zdobywaniu umiejętności matematycznych, problemy logopedyczne, wady postawy, problemy w komunikowaniu społecznym,
2) szczególnie uzdolnieni w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
3) posiadający status ucznia/uczennicy danej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie.
4. Uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.
5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na dany rodzaj zajęd decydowad będzie dyrektor szkoły oraz powołany przez niego zespół nauczycieli.
6. Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakooczona sporządzeniem protokołu rekrutacji oraz utworzeniem listy podstawowej i rezerwowej uczestników projektu. Za przygotowanie i przekazanie tych dokumentów do Biura Projektu odpowiedzialni będą dyrektorzy szkół.
7. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu będą:
1) diagnoza uczniów przeprowadzona przez zespół nauczycieli w każdej szkole podstawowej objętej projektem,
2) pisemna deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisana przez rodzica ucznia, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,
3) oświadczenie uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica ucznia, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Jedna deklaracja uczestnictwa w projekcie służy do zgłoszenia ucznia wyłącznie na jeden rodzaj zajęd.
9. Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Projekt uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.
§ 5.
Obowiązki uczestników projektu
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają obowiązek systematycznie uczestniczyd w całym programie przewidzianych zajęd.
2. Warunkiem zakooczenia uczestnictwa w projekcie jest obecnośd na co najmniej 80 % zajęd.
3. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub innymi ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga pisemnego zawiadomienia o przyczynach nieobecności zgłoszonego przez rodzica uczestnika projektu. Usprawiedliwienie takie powinno byd dostarczone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaistnienia nieobecności, do sekretariatu szkoły podstawowej lub do osoby prowadzącej zajęcia w danej szkole.
4. Przekroczenie limitu 20 % nieobecności bez podania uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
§ 6.
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu pisemnej rezygnacji podpisanej przez rodzica.
2. Uczestnik projektu może zostad skreślony z listy podstawowej w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców,
b) rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
c) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20 % zajęd.
3. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator Projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nieuzyskania zgody rodzica na uczestnictwo
ucznia w projekcie, proponuje się z listy rezerwowej uczestnictwo następnemu(-ej) uczniowi/uczennicy w kolejności, aż do skutku.
4. Uczeo/uczennica z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowany(-a) do projektu, jeżeli liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęd, o których mowa w § 2 ust 1 nie będzie mniejsza niż 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012.
7.
Postanowienia koocowe
1. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu, szkołach biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeo niniejszego regulaminu należy przekazywad do Koordynatora Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” na rok szkolny 2011/2012
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama